اکنون زمانه ای شده که برای برخی از مردم سخت است تا بدون عکس گرفتن از غذای خود و همرسانی آن در دنیای مجازی، به خوردن آن مشغول شوند. اما آیا اینکه غذاهای رنگارنگ رستوران های مختلف روی صفحه های موبایل خودنمایی می کند، می تواند روی صنعت غذایی هم تاثیرگذار باشد؟ تا چند سال پیش،...

  قاشق و چنگال ابزارهایی هستند که در اکثر مناطق دنیا برای خوردن غذا مورد استفاده قرار می گیرند اما میلیاردها نفر از مردم دنیا هم ترجیح می دهند که از دو تکه چوب یا همان چاپ استیک برای این منظور بهره بگیرند و باید بگوییم که تاریخچه آن به زمان های بسیار دور باز می...

منو